NEOTHERM

Fir­ma Ne­otherm jest pro­du­cen­tem naj­wyż­szej ja­ko­ści ma­te­ria­łów ter­mo­izo­la­cyj­nych.

Ne­otherm od po­cząt­ku swo­jej dzia­łal­no­ści przy­kła­da bar­dzo du­żą wa­gę do ja­ko­ści swo­ich pro­duk­tów. Po­ma­ga w tym wy­kwa­li­fi­ko­wa­ny i pro­fe­sjo­nal­ny per­so­nel ko­rzy­sta­ją­cy z no­wo­cze­sne­go par­ku
ma­szy­no­we­go oraz la­bo­ra­to­rium ba­daw­cze­go, umoż­li­wia­ją­ce­go ba­da­nia wy­ro­bów na każ­dym eta­pie pro­duk­cji. Wszyst­kie na­sze wy­ro­by pro­du­ko­wa­ne są z su­row­ców naj­wyż­szej ja­ko­ści w opar­ciu o obo­wią­zu­ją­ce nor­my i prze­pi­sy.

 Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: